Home نمونه قرارداد نمونه قرارداد خرید خودرو

نمونه قرارداد خرید خودرو

قرارداد حق العملکاری

ماده 1 - طرفین قرارداد : این قرارداددر تاریخ ---------------فی مابین آقای---------------------فرزند--------------به شماره شناسنامه-----------صادره از-------------به نمایندگی ازخودشان به نشانی : ------------------------------------------------------تلفن---------------------همراه:------------------------به عنوان کارفرما و صاحب کالا و آقای بهزاد دوانی به نمایندگی از : شرکت افسون تجارت آستارا به کد اقتصادی411399835711 بعنوان نماینده وکارگزار که از این پس کارگزار نامیده می شود منعقد میگردد .

ماده 2 - موضوع قرارداد :عبارت است از خرید ،ارسال و ترخیص--------دستگاه به نمایندگی از طرف اول قرار داد به ارزش ------------------درهم به نرخ ارز آزاد روز

ب : انجام عملیات ارسال (ریجستر –پلیس - حمل تا گمرک مبدا ) در کشور------------- و ارسال آن به ------------ توسط کشتی.

ج : ترخیص کالای مذکور از گمرکات ایران ، انجام امور شماره گذاری خودرو ها و تحویل به صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان در تهران .

1 - نوع کالا :

2- تعداد کالا :

تبصره (1) : حمل کالای بند دو قرارداد از امارات به مقصد مورد نظر به عهده کارگزار میباشد .

ماده 3- مدت قرارداد :از تاریخ پرداخت مبلغ کل خرید خودرو توسط کارفرما به کار گزار و اخذ خودرو ها توسط شرکت عامل در امارات از نمایندگی خودرو به مدت 25 روز کاری میباشد.

تبصره (2) : روزهای تعطیل رسمی در خارج و داخل کشور جزء مدت قرارداد نمیباشد.

تبصره (3) : مسئولیت تاخیر در تحویل کالا به دلیل خلف وعده شرکت فروشنده در امارات به عهده کارگزار نمیباشد.

تبصره (4) : تاخیر در تحویل کالا به دلیل موارد پیش بینی نشده مانند اخذ مجوز استاندارد یا موارد فورس ماژور یا تغییر قوانین گمرکی و بازرگانی بعهده کارگزار نمیباشد .

ماده 4 - مبلغ قرارداد : توافق گردید کارفرما بایستی جهت انجام امور خرید وعملیات ارسال خودروها از کشور مبدا به گمرک ---------- مبلغ -------------- به عنوان کارمزد ترخیص به کارگزار پرداخت نماید.

ماده 5 - تعهدات کارگزار : الف : کالای موضوع قرار داد را بعد از خرید توسط شرکت عامل جهت ترخیص به گمرک--------------------- و سپس جهت شماره گذاری و تحویل کالا به کارفرما به------------------- ارسال نماید .

ب : کلیه مدارک و تصویر پروانه گمرکی را تحویل کارفرما نماید.

ج : کار گزار اذعان میدارد محموله فوق که توسط ایشان خریداری ، حمل و ترخیص میگردد متعلق به آقای --------------------------(کارفرمای قرارداد)بوده و حق هرگونه دخل و تصرفی را از خود سلب شده میداند .

ماده 6- تعهدات کارفرما : الف : کارفرما متعهد میگردد مبلغ ------------------------------ را با اعلام کارگزار مبنی بر اماده بودن خودرو ها از بابت خرید و هزینه های دیگر و کارمزد شرکت عامل و ارسال به گمرک را به کارگزار پرداخت نماید.(مبلغ-------------- ازبابت خرید کالای موضوع قرارداد و --------------------- بابت هزینه های مبدا شامل رجیسنر ، حمل تا گمرک مبدا و ارسال و --------------- از بابت کارمزد خرید).

ب : کلیه هزینه های ترخیص از گمرک و حمل کالا تا تحویل در تهران به عهده کارفرما میباشد که بایستی به هنگام ترخیص خودرو از گمرک به کارگزار پرداخت نماید.(طبق اسناد و فیشهای پرداختی)

ج : کلیه هزینه های شماره گذاری تا پایان کار به عهده کارفرما می باشد.(طبق اسناد وفیشهای پرداختی)

ماده 7- حل اختلاف : در صورت بروز اختلاف حل اختلاف ابتدا با حکمیت و سپس براساس قوانین موجود قابل پیگیری خواهد بود .

این قرارداد براساس ماده 12 قانون مدنی جمهوری اسلامی درهفت ماده و چهار تبصره و دو نسخه و سه برگ تنظیم و در کمال صحت و سلامت عقل به امضا طرفین رسیده و لازم الاجرا میباشد.

 


کار فرما(طرف اول قرارداد) کارگزار(طرف دوم قرارداد)

 

 

 

 

 

 

ملاحظات: